previous pauseresume next

فرم های پیشنهادی

 

مواری که الزاماً باید در فرم رضایت آگاهانه گنجانیده شود.

۱- عنوان طرح پژوهشی

۲- هدف  و روش اجرای پژوهش (چگونگی همکاری آزمودنی –طول مدت همکاری او- زمانهائی که باید آزمودنی برای انجام فرآیند پژوهش مراجعه  کند- محل مراجعه –فرد پاسخگو)

۳- نحوه انتخاب نمونه- فوائد و مضرات انجام پژوهش مذكور(برای آزمودنی و جامعه)- فهرست درمانهاي موجود-  مشخصات و عوارض جانبي دارو- نحوه حمايت درماني از نمونه)

۴-مشخصات مجری طرح شامل آدرس, تلفنی که آزمودنی در صورت بروز مشکل یا ایجاد سؤال در  هر زمان بتواند با محقق تماس بگیرد

۵- تعيين نحوه پرداخت هزینه ها و غرامت وارده به آزمودنی بر اثر پژوهش

۶- چگونگی محافظت از اطلاعات  بدست آمده از آزمودنی

۷- مسئولیت قانونی پژوهشگر در برابر بیماری هائی  که الزام به گزارش آنها وجود دارد

۸- اعلام عدم ایجاد اختلال در  درمان آزمودنی در صورت رضایت ندادن و شرکت نکردن در پژوهش

۹- چگونگی خروج آزمودنی از پژوهش

۱۰- اعلام رضایت نهائی آزمودنی از پژوهش

مواری که بهتر است در فرم رضایت آگاهانه گنجانیده شود.

سازمان تصویب کننده طرح

رتبه علمی پژوهشگر

سازمانی که طرح در آن انجام میشود

توصيه هاي ايمني بعد از شركت نمونه در پژوهش

تاريخ اتمام پژوهش

منابع در دسترس آزمودنی برای مطالعه بیشتر

 

پوروپوزال  فرم
رضایت نامه آگاهانه  فرم